סך הכל 0.00 ₪
0
X

איחוד הצלה

המכירה הסינית של איחוד הצלה
סך הכל 0.00 ₪
0
X

כתובת למשלוח חשבונית
Shipment
כתובת למשלוח המוצר
פרטי המשלוח זהים לפרטי החשבונית
הוסף כתובת
שם מקט מחיר כמות הנחה סך הכל לתשלום
סה"כ עלות כרטיסים (לפני בונוסים)
כרטיסי בונוס
סך הכל לתשלום:
0 ₪
0 ₪
סיום רכישה שלב 3

בחירת אמצעי תשלום

אנו מתנצלים - לא הוגדר אמצעי תשלום מתאים להזמנה שלך. בבקשה

שם פרטי
שם משפחה
טלפון
נייד
טלפון נוסף
רחוב
מס' בית
עיר *
גורם מפנה
affiliate
אשר את תנאי ההגרלה

תנאי השירות

תקנון הגרלה
1. הגדרות
1.1. "הגרלה" - ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע "3 שנים של רוגע כלכלי" שעורכת העמותה.
1.2. "משתתף" - הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות בסעיף 3 להלן;
1.3. "זוכה" - משתתף אשר נכנס להגרלה ועלה בגורל.
1.4. "הפרס" - הפרס בו יזכה הזוכה בהגרלה שתיערך כאמור בסעיף 9 לעיל;
1.5. "המפקח" - האדם האמור בסעיף 12 להלן.
1.6. בתכנית זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
2. כללי
2.1. החל מיום 23/08/2020 ועד יום 23/09/2020 (להלן: "תקופת המבצע"), תערוך העמותה מבצע הגרלות בשם "3 שנים של רוגע כלכלי " כמתואר בתוכנית זו.
2.2. תכנית ההגרלה תמצא במשרדי העמותה בכתובת ירמיהו 78 ירושלים וניתן יהיה לעיין בה בתיאום מראש ובשעות הקבלה המקובלות ללא כל תמורה.
2.3. העמותה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ולכל דין וכפי שיפורסם בדרך שתקבע העמותה.
2.4. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד העמותה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.
2.5. ע"פ פסק הרב המלווה את העמותה, מותר ואף מצווה להשתתף מכספי מעשרות.
2.6. עבור רכישת כרטיסי הגרלה אין אפשרות לקבל קבלה המוכרת למס לפי סעיף 46
2.7. מינימום 7500 משתתפים.
3. התנאים להשתתפות בהגרלה
3.1. זכאים להשתתף בהגרלה כל אדם שגילו מעל 18.
3.2. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדיהם של עמותת איחוד הצלה, שותפיהם ובני משפחותיהם. וכן המפקח על ההגרלה, עובדיו, ו/או שותפיו.
3.3. משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים, יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול דעתה של העמותה.
4. ההגרלה ואופן ביצועה
4.1. העמותה תערוך את ההגרלה בשידור חי לאחר כשבועיים מתום תקופת המבצע, (להלן: "מועד ההגרלה").
4.2. ההגרלה תבוצע על ידי העמותה, בפיקוחה והדרכתה. נציג העמותה יבחר באמצעות הגרלה ממוחשבת את שם הזוכה של משתתף אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה.
4.3. ההגרלה תתקיים בנוכחות המפקח על ההגרלה, רבני הארגון והנהלת העמותה
5. תוצאות ההגרלה
5.1. תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר המבצע (להלן: "מועד הפרסום") וכן תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה.
5.2. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
6. שינוים בהגרלה
6.1. למרות האמור בסעיף 2.1 או בכל הודעה שהעמותה תפרסם, בכל מקרה שהעמותה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתוכנית זו ו/או בהודעה שתפורסם מטעם העמותה, באופן שהעמותה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.
6.2. העמותה תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או ההגרלה לרבות תנאי ההשתתפות, הפרסים ואופי המבצע והכל לא יאוחר ממועד פרסום תכנית ההגרלה ו/או פרסום לגבי מועד ביצוע ההגרלה. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הגרלה זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תכנית זו ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתכנית ההגרלה במשרדי העמותה.
7. הפרס
7.1. המשתתף אשר יעמוד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתכנית זו, ושמו יעלה בהגרלה כשם הזוכה בפרס (להלן: "הפרס"), יזכה בפרס שבו עלה שמו בגורל
7.2. למרות האמור לעיל בסעיף 9.1 שומרת העמותה לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או שווי הפרס והכל בכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל. ובכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.
7.3. העמותה תקבע את אופן מימוש הפרס,
7.4. התמונות שפורסמו הן להמחשה בלבד
8. מימוש הפרס
8.1. מימוש הזכייה של הפרס הגדול –יתבצע בפגישה במשרד עו"ד המפקח על ההגרלה
8.2. מימוש פרסי הבונוס ייעשה ע"י הגעה לחנות, והצגת תעודת זהות על מנת לקבל את פרס הזכייה. זוכה אשר לא יגיע לאסוף את הפרס בתקופה של חודש מיום הזכייה, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.
8.3. כתנאי לקבלת הפרס יידרשו הזוכים להגיע עם תעודת הזהות ולהזדהות בפני נציג העמותה על ידי הצגת תעודה מזהה, ולחתום על קבלת הפרס.
8.4. העמותה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של העמותה ובכפוף להוראות הדין .
8.5. מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
8.6. העמותה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא לשעות פעילות משרדי העמותה, או העסק שתרם את הפרס
8.7. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.
8.8. הזכייה בפרסים אינה כוללת הובלה והרכבה
8.9. האחריות על איכות וטיב הפרסים היא על תורם המוצר בלבד.
9. היתר לעריכת הגרלות
ההגרלה שתכנית זו חלה עליה, תיערך על ידי העמותה על פי היתר לעריכת הגרלות שניתן על פי סעיף 231 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
10. המפקח על ההגרלה
המפקח על ההגרלות יהיה עו"ד בנימין מיצמכר
שדרת רמז 8 בני ברק
נייד: 052-8888893
פקס:072-3377338
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11. מקום שיפוט
מקום שיפוט לגבי תובענה כנגד העמותה ו/או המפקח, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, יהיה ירושלים בלבד.
12. התיישנות
תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד העמותה, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, הינה 6 חודשים ממועד ההגרלה.
13. ט.ל.ח.

פירמידה
סמינר חול
פרסום
מוקד
אחר
מסיבת תה
utm