Total 0.00 ₪
0
X

איחוד הצלה

איחוד הצלה
Total 0.00 ₪
0
X

אחרי הגרלה

after

Cart

Billing details
Shipment
31
Add/Edit Billing details
Shipping details
Same as Billing
Edit current shipping address
Name SKU Price Quantity Discount Total
Product prices result
   
Total:
0 ₪
0 ₪

Please select a payment method

We are sorry, no payment method matches the characteristics of your order. Please .

First Name
Last Name
Phone
Mobile phone
Address 1
Address 2
City
תאריך תרומה
REFFERER
affiliate
גורם מפנה
Terms of Service

Terms of service

תקנון הגרלה

1. הגדרות

1.1.      "הגרלה" - ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע "3 שנים של רוגע כלכלי" שעורכת העמותה.

1.2.      "משתתף" - הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות בסעיף 3 להלן;

1.3.      "זוכה" - משתתף אשר נכנס להגרלה ועלה בגורל.

1.4.      "הפרס" - הפרס בו יזכה הזוכה בהגרלה שתיערך כאמור בסעיף 7 לעיל;

1.5.      "המפקח" - האדם האמור בסעיף 10 להלן.      

1.6.      בתכנית זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס לנקבה וזכר כאחד.

2.  כללי

2.1.      החל מיום 13/08/2023 ועד יום 26/09/2023 (להלן: "תקופת המבצע"), תערוך העמותה מבצע הגרלות בשם "3 שנים של רוגע כלכלי " כמתואר בתוכנית זו.

2.2.      תכנית ההגרלה תמצא במשרדי העמותה בכתובת ירמיהו 78 ירושלים וניתן יהיה לעיין בה בתיאום מראש ובשעות הקבלה המקובלות ללא כל תמורה.

2.3.      העמותה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ולכל דין וכפי שיפורסם בדרך שתקבע העמותה.

2.4.      כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד העמותה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.

2.5.      ע"פ פסק הרב המלווה את העמותה, מותר ואף מצווה להשתתף מכספי מעשרות.

2.6.      עבור רכישת כרטיסי הגרלה אין אפשרות לקבל קבלה המוכרת למס לפי סעיף 46

3. התנאים להשתתפות בהגרלה

3.1.      זכאים להשתתף בהגרלה כל אדם שגילו מעל 18.

3.2.      ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדיהם של עמותת איחוד הצלה, שותפיהם ובני משפחותיהם. וכן המפקח על ההגרלה, עובדיו, ו/או שותפיו.

3.3.      משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים, יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול דעתה של העמותה.

4. ההגרלה ואופן ביצועה

4.1.     העמותה תערוך את ההגרלה בשידור חי בתאריך 26/09/2023 (להלן: "מועד עריכת ההגרלה בפועל").

4.2      עד לשלב עריכת ההגרלה בפועל ניתן יהיה להיכנס להגרלה באמצעות המענה הטלפוני או באתר. מערכת ההגרלה תינעל באופן סופי מספר דקות לפני עריכת ההגרלה בפועל.

4.3.     ההגרלה תבוצע על ידי העמותה, בפיקוחה והדרכתה. נציג העמותה יבחר באמצעות הגרלה ממוחשבת את שם הזוכה של משתתף אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה.

4.4.      ההגרלה תתקיים בנוכחות המפקח על ההגרלה, רבני הארגון והנהלת העמותה

5. תוצאות ההגרלה

5.1.      תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר ההגרלה וכן תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה.

5.2.      תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

6. שינוים בהגרלה

6.1.      למרות האמור בסעיף 2.1 או בכל הודעה שהעמותה תפרסם, בכל מקרה שהעמותה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתוכנית זו ו/או בהודעה שתפורסם מטעם העמותה, באופן שהעמותה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.

6.2.      העמותה תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או ההגרלה לרבות תנאי ההשתתפות, הפרסים ואופי המבצע והכל לא יאוחר ממועד פרסום תכנית ההגרלה ו/או פרסום לגבי מועד ביצוע ההגרלה. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הגרלה זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תכנית זו ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתכנית ההגרלה במשרדי העמותה.        

7. הפרס

7.1.      המשתתף אשר יעמוד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתכנית זו, ושמו יעלה בהגרלה כשם הזוכה בפרס (להלן: "הפרס"), יזכה בפרס שבו עלה שמו בגורל

7.2       בפרס הראשון יזכה זוכה אחד גם במשכורת של 12,500₪ למשך 3 שנים, גם ברכב ל-3 שנים. וגם בחבילת שיפוץ בשווי 25,000 ₪ מבית פרפקט ליין. פרסי הגרלות הבונוס והביניים יפורסמו באתר.

7.3.      התמונות שפורסמו הן להמחשה בלבד     

8. מימוש הפרס

8.1.      מימוש הזכייה של הפרס הגדול –יתבצע בפגישה במשרדי הארגון

8.2.      מימוש פרסי הבונוס ייעשה ע"י הגעה למיקום שיקבע מראש והודעה עליו תישלח לזוכים. זוכה אשר לא יגיע לאסוף את הפרס בתקופה של חודש מיום הזכייה, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.

8.3.      כתנאי לקבלת הפרס יידרשו הזוכים להגיע עם תעודת הזהות ולהזדהות בפני נציג העמותה על ידי הצגת תעודה מזהה, ולחתום על קבלת הפרס.

8.4.      העמותה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של העמותה ובכפוף להוראות הדין .

8.5.      מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

8.6.      העמותה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא לשעות פעילות משרדי העמותה, או העסק שתרם את הפרס.

8.7.      אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.

8.8.      הזכייה בפרסים אינה כוללת הובלה והרכבה

8.9.      האחריות על איכות וטיב הפרסים היא על תורם המוצר בלבד.

9. היתר לעריכת הגרלות          

ההגרלה שתכנית זו חלה עליה, תיערך על ידי העמותה על פי היתר לעריכת הגרלות שניתן על פי סעיף 231 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

10. המפקח על ההגרלה

המפקח על ההגרלות יהיה עו"ד בנימין מיצמכר

שדרת רמז 8 בני ברק

נייד: 052-8888893

פקס:072-3377338

דוא"ל: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. מקום שיפוט

מקום שיפוט לגבי תובענה כנגד העמותה ו/או המפקח, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, יהיה ירושלים בלבד.

12. התיישנות

תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד העמותה, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, הינה 6 חודשים ממועד ההגרלה.

13. ט.ל.ח.

סמינר חול
פרסום
מוקד
COM_LEVELS_ADD_OTHER
COM_LEVELS_ADD_TEA
utm
טיוטה
שיחות נכנסות/יוצאות
affiliate history
oldorder
utm_source
utm_campaign
utm_medium
utm_content
utm_term
leadid
ORDER_ZERO